2019/06/28

samba で別ユーザーのホームディレクトリへアクセス

smb で別ユーザーのホームディレクトリへアクセス

userA のホームディレクトリへ、userB や userC でも smbでアクセスする例

/etc/samba/smb.conf
[FolderName]
        path = /home/userA
        browsable = No
        read only = No
        writable = Yes
        valid users = userB, userC
        force user = userA

2019/06/13

RTV700 で ISDNの発信者番号を設定

ヤマハ RTV700 で ISDN の発信者番号を設定
isdn local address コマンドを使うが、この時のインターフェイス名は nt-bri1 等

isdn local address nt-bri1 03xxxxxxxx